Suomen freelance-journalistit ry

Kuinka lehdistön freelancer hinnoittelee työnsä 2018?

Lehdistölle, viestintätoimistoille ja kustannustaloille työskentelevä freelancer on yrittäjä, joka vastaa kaikista työn sivukuluista sekä eläkkeistään ja sosiaaliturvastaan itse.

Tämä on otettava huomioon palkkioista sovittaessa.

Tässä laskelmassa kerrotaan, paljonko freelancerin tulisi laskuttaa työstään päästäkseen työsuhteisen kollegansa keskimääräiseen kuukausiansioon.

Lehdistön työsuhteisten journalistien verotettava keskikuukausiansio on Suomen Journalistiliiton uusimman työmarkkinatutkimuksen (4/2016) mukaan 3 724 euroa kuukaudessa. Työsuhteisten journalistien palkkoja nostetaan helmikuussa 1,7  %. Tämä on otettu huomioon esimerkkilaskelmassa. Lehdistön työehtosopimuksen mukainen työaika on 7,5 tuntia päivässä, 1640 tuntia vuodessa.

Freelancer on yrittäjä ja huolehtii itse sosiaaliturvastaan, työterveyshuollostaan, vakuutuksistaan ja eläketurvastaan. Kaikki tämä on laskettava mukaan palkkioihin. Lakisääteisen yrittäjäeläkkeen lisäksi laskutuksessa on huomioitava muun muassa työtilan vuokra, sähköt, verkkoyhteydet, kirjanpito, toimistotarvikkeet, laitteet ja ohjelmistot ja puhelinlaskut.

Yltääkseen työsuhteisen journalistin keskikuukausiansioon, freelancerin on siis laskutettava työstään kuten muidenkin yrittäjien. Sivukuluihin menee keskimäärin 50 % laskutuksesta.

Päästäkseen työsuhteisen journalistin tilastollisiin keskikuukausiansioihin työtunnin hinnan on oltava yrittäjän sivukulut huomioonottaen 59 euroa

Journalistiliiton työmarkkinatutkimuksen mukaan lehdistön keskikuukausiansiot vaihtelevat hieman erityyppisissä julkaisuissa. Järjestö- ja ammattilehdissä, iltapäivälehdissä ja erityisaikakausilehdissä palkkiot ovat korkeammat, paikallis- ja kaupunkilehdissä alle suosituksen.

VKL:n ja SJL:n free-sopimuksen mukaan toimeksiannon suorittamiseen liittyvät suoranaiset kulut ja kustannukset sisältyvät myös palkkioon. Tavanomaiset kulut ylittävistä menoeristä (esimerkiksi matkakulut ja päivärahat) on syytä sopia toimeksiannosta sovittaessa, ja ne on hyvä eritellä laskuun. Etenkin laajoissa toimeksiannoissa voidaan sopia erikseen myös tehtäväkohtaisesta työ- ja kulupäiväkirjasta.

Laajemmat tekijänoikeudet nostavat palkkioita

Palkkiosuositus on laskettu kertajulkaisuoikeudella myytäville jutuille, kuville ja graafiselle työlle.

Freelancer myy tekijänoikeuksia. Mitä laajemmat oikeudet ostaja haluaa, sitä korkeampi hinta työstä on maksettava.

Jos ostaja haluaa juttuihin, kuviin tai kuvituksiin laajemmat oikeudet, niistä voi laskuttaa esimerkiksi seuraavasti:

KERTAJULKAISUOIKEUS

 • Kun kertajulkaisuoikeudella myyty juttu, kuva tai kuvitus halutaan käyttää lehden brändin alla muulla julkaisualustalla, se nostaa hintaa 15 %.

Esimerkiksi näin:

 • jutun/kuvan julkaiseminen myös lehden verkkoversiossa:

alkuperäinen hinta + 15 %

 • jutun/kuvan julkaiseminen lehden verkkoversiossa sekä yhdessä tai useammassa

lukulaitteessa nostaa hintaa 2 x 15 %: alkuperäinen hinta + 30 %.

 • Jutun, kuvan tai kuvituksen julkaisemisesta uudelleen lehdessä laskutetaan puolet alkuperäisestä hinnasta.

JATKUVA KÄYTTÖ

(Eli lehden tai lehtitalon oikeus käyttää tekstiä tai kuvaa jatkuvasti uusissa yhteyksissä omassa toiminnassaan.)

 • Jatkuva käyttöoikeus lehden brändin alla kaikissa eri julkaisukanavissa nostaa hintaa + 100 %, eli kaksinkertaistaa hinnan.
 • Jatkuva käyttöoikeus kaikissa konsernin tai lehtitalon julkaisuissa eri julkaisukanavissa nostaa hintaa + 200 %, eli kolminkertaistaa hinnan.

EDELLEENMYYNTI

 • Jos ostaja haluaa myydä tai luovuttaa jutun, kuvan tai kuvituksen edelleen muille julkaisijoille tai lehtitalon yhteistyössä syntyviin uusiin julkaisuihin, siitä on aina sovittava erikseen. Samalla sovitaan, miten tekijänoikeuksien omistajalle korvataan lisäkäytöstä tai edelleen myynnistä (esimerkiksi 50 % edelleenmyyntihinnasta).

Toimittajan tuntilaskutus

 • Tunnin työ: 59 €
 • Puoli työpäivää 221 €
 • Yksi työpäivä 443 €
 • Kaksi työpäivää 886 €
 • Yksi työviikko 2 215 €
 • Neljä työviikkoa 8 860 €

Jutut ovat arvonlisäverottomia, mutta esimerkiksi toimitussihteerin ja editoinnin palkkioon lisätään 24 %.

Valokuvaajat ja videokuvaajat

Valokuvaajien hinnoitteluperusteena on joko käytetty aika tai julkaistut kuvat. Valokuvaajien kulurakenne on Journalistiliiton jäseniltään keräämien tietojen mukaan ammattikäytön vaatiman laitteiston vuoksi kirjoittavaa toimittajaa raskaampi. Tämä ero on huomioitu tässä laskelmassa.

Tuntilaskutus

Video tai stillkuvaus, lähtöhinta 206 € (Sisältää tunnin kuvausta ja tunnin kuvankäsittelyä.)

 • Seuraavat tunnit 111 €/ tunti
 • Kuvankäsittely tai videon editointi 111 €/ tunti

Kuvauksen lisäksi laskutetaan esimerkiksi kuvankäsittelystä, kuvausjärjestelystä ja matka-ajasta. Jos kuvaaja tekee samalta keikalta sekä stilliä että videokuvaa kuvauspalkkiota korotetaan 50 %.

Hinta sisältää tavanomaiset kulut. Lisäksi laskutetaan matkakulut ja arvonlisävero 24 %.

Kuvakohtainen laskutus

Kuvia voidaan myydä myös kuvakohtaisella hinnalla. Näin menetellään usein arkistokuvia myytäessä. Journalistiliiton työmarkkinatutkimuksista käy ilmi, että kuvien hinnat vaihtelevat käyttötarkoituksen ja median mukaan. Samaa periaatetta noudattavat Suomessa toimivat kuvatoimistot.

Ensimmäisen kuvan hinta asettuu yleensä välille 145 – 265 euroa.

Myytäessä useita kuvia samasta aiheesta seuraavat kuvat ovat toisinaan halvempia.

Kuvan käyttö kannessa nostaa sen hintaa yleensä vähintään 50 %.

Graafiset suunnittelijat, art directorit, taittajat ja kuvittajat

Graafisen suunnittelijan ja kuvittajan työn hinnoittelu koostuu erilaisista työvaiheista, kuluista ja kustannuksista. Eri työvaiheita ovat graafisen suunnittelun osalta mm. toimeksiantajan kanssa käytävät neuvottelut, matkakulut, konsultointi, aineiston hakeminen ja kokoaminen, digitaalisen materiaalin, mm. kuvatiedostojen, siirto ja muokkaus, varsinaisten sivujen suunnittelu, korjaukset, printit ja painovalmiin materiaalin lähettäminen.

Graafisen suunnittelijan kulut sijoittuvat kirjoittavan toimittajan ja valokuvaajan välille. Hän tarvitsee työssään hyvän tietoteknisen valmiuden useine ajan tasalla olevine ohjelmineen. Näiden uusiminen ja kouluttautuminen niiden käyttöön on jatkuvaa työtä. Alla oleva laskelma perustuu Journalistiliiton työmarkkinatutkimuksen mukaisiin graafisen suunnittelijan kuluihin ja toimittajan edellä selvitettyyn keskimääräiseen tulotasoon.

Sanoma- ja aikakauslehdistö

 • Yleinen tuntiveloitus 81 € /tunti
 • Päivän työ 608 euroa.
 • Sivukorvaus sekä valmiin sivun uudelleen suunnittelu 81 €/tunti (rutiinityö)
 • Verkkosivujen graafinen suunnittelu 81 €/tunti.

Hinnoittelun perusteena on tunti-, sivu- tai kappaleveloitus. Suuremmissa kokonaisuuksissa työlle voi laskea kokonaistarjouksen.

Art directorin työtä vastaavan suunnittelun tai ulkoasusuunnittelun sekä sivupohjan ja mallisivun eli mastersivun suunnittelun hinnoittelussa tuntikorvauksen tulee olla työn vaativuuden vuoksi yllä mainittuja korkeampi.

Ulkoasusuunnittelun ja toteutuksen hintaan lisätään aina arvonlisävero 24 %. Logot, vinjetit ja kuvitukset ovat tekijänoikeuden luovutuksina alvittomia. Alv lisätään, jos niitä käytetään mainostarkoitukseen.

Kirjan graafinen suunnittelu

Kirjan graafisen ulkoasun suunnittelun tuntiveloitus 81 € /tunti.

 • Kirjan kannen suunnittelu 81€ /tunti.
 • Sivupohjan eli masterpohjan suunnittelu 81 € /tunti.
 • Sivun graafinen suunnittelu 81 € /tunti.

Uusintapainoksista veloitetaan 50 % alkuperäisestä hinnasta.

Julkaistavasta kirjasta kustantaja tekee graafikon kanssa kustannussopimuksen.

Kuvittaminen

 • Kuvitustyön ja käyttöoikeuden tuntihinnat suunnittelu- ja toteutustyölle 80 €/tunti.

Kuvitusta voi myydä myös kappalehinnoilla, jolloin tulee huomioida työn vaativuus, julkaiseva media, kuvan käyttöoikeuksien laajuus sekä sallittu käyttöaika. Kappalehinnat vaihtelevat näistä syistä johtuen suuresti.

Alkuperäisteos on aina tekijän omaisuutta. Sen myyntihintaan lisätään alv 10 %.

Mainostarkoituksiin tehtyjen kuvitusten ja graafiseen suunnittelun hintoihin lisätään alv 24 %.

Lehtikuvitukset ovat arvonlisäverottomia.

Kustannustoimittajat

Päästäkseen työsuhteisen kustannustoimittajan keskikuukausiansioihin freelance-kustannustoimittaja voi laskuttaa esimerkiksi näin:

Tunnin työ: 49 €

Puoli työpäivää 186 €

Yksi työpäivä 371 €

Kaksi työpäivää 741 €

Yksi työviikko 1 855 €

Neljä työviikkoa 7 414 €

Kustannustoimittajan työ on arvonlisäverollista, joten laskuun lisätään 24 %.

Palkkiolaskelma perustuu kustannustoimittajien verotettavaan keskikuukausiansioon (3163 €/kk) Journalistiliiton työmarkkinatutkimuksessa 04/2016. Laskelmassa on oltettu huomioon 1.2.2018 voimaan tuleva 45 euron suuruinen yleiskorotus henkilökohtaisiin palkkoihin, 0,3 prosentin yrityskohtainen erä sekä 1,4 prosentin korotus vähimmäispalkkoihin. Mainitut ajat ja palkkiot ovat keskiarvoja.

Kustannussopimuksen malleja löytyy Suomen Kirjailijaliiton verkkosivulta kirjailijat.fi sekä Suomen tietokirjailijoiden verkkosivulta suomentietokirjailijat.fi

Kirjallisuuden kääntäjät

Kirjallisuuden kääntäjien ja suomentajien työsuhteisista tuloista ei ole saatavilla tilastotietoa. Ammattiosastonsa oman arvion mukaan kohtuullinen korvaus kauno- ja tietokirjallisuuden kääntämisestä on tällä hetkellä mm. alkutekstin vaativuudesta riippuen 16–22 euroa / 1000 merkkiä sananvälit mukaan luettuina.

Ohjetta tarkastetaan muuttuvien olosuhteiden mukaisesti..

 

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter